TOP THEMA: (140916) Angst vor IS-Terror in Deutschland

 1. 资料大小:
  0.09M
 2. 所属类型:
  PDF格式
 3. 最后更新:
  2014-12-28
 4. 所属分类:
  实用资料 / 听力资料

资料摘要: 本期主题:Angst vor IS-Terror in Deutschland。德国之声的Top Thema mit Vokabeln节目。选取时事话题,附带主要词汇解析和听力音频,是练习德语阅读和听力的好材料。每周三周六更新最新节目,其他时间更新往年节目。本资料跟随同名文章一起发布。

本资料为以下文章配套PDF资料:

TOP THEMA: (140916) Angst vor IS-Terror in...