fertig a. 完成了的,做好的

Bist du schon ___ deinen Hausaufgaben fertig?

A.mit   B.zu   C.bei   D.an

答案及解析请看下一页

更多德语介词连连看系列文章请戳我>>>>>