interessiert a. 感兴趣的

Viele Frauen sind ___ hübscher Kleidung interessiert.

A.von   B.an   C.bei   D.vor

答案及解析请看下一页

更多德语介词连连看系列文章请戳我>>>>>