Top Thema Top Thema

Top Thema

德国之声的Top Thema mit Vokabeln节目。选取时事话题,附带主要词汇解析和听力音频,是练习德语阅读和听力的好材料。练习德语听力,千万不要错过Top Thema!

-Top Thema

最新文章